Đây không hẳn là một ngôi nhà, đây là một thiền viện